Chcem dať dieťa pokrstiť. Čo potrebujem vedieť?

Ak ste sa rozhodli pre krst svojho dieťaťa, iste ste si položili otázku, čo je to ten krst? Ako bude prebiehať? Čo budem potrebovať pre svoje dieťa ku krstu?

Poďme sa teda zamerať najskôr na to, čo je krst. Vychádzajúc z katechizmu katolíckej Cirkvi, krst je sviatosťou. Toto slovenské pomenovanie (krst – po latinsky baptisma) má podľa hlavného obradu, ktorým sa udeľuje: krstiť je po grécky baptizein, čo znamená „ponoriť“, „pohrúžiť“.

Táto sviatosť sa volá aj „kúpeľom znovuzrodenia a obnovy v Duchu svätom“ (Tít 3,5), lebo naznačuje a spôsobuje narodenie z vody a z Ducha, bez ktorého nikto „nemôže vojsť do Božieho kráľovstva“ (Jn 3,5). Pôsobením Ducha Svätého je krst kúpeľom, ktorý očisťuje, posväcuje a ospravedlňuje. Keďže symbolom Ducha Svätého je holubica, tento motív je mnohokrát znázornený v súvislosti s krstom.

Prax krstiť malé deti je v tradícii cirkvi veľmi stará. Keďže sa deti rodia poškvrnené dedičným hriechom, potrebujú znovuzrodenie v krste, a dostanú tak milosť stať sa Božím dieťaťom.

Presuňme sa k samotnému obradu krstu, ktorý pozostáva z piatich častí:

  1. Obrad privítania dieťaťa.

2. Bohoslužba slova

3. Slávnosť krstu

4. Vysvetľujúce obrady

5. Záverečné obrady

Ad 1. Pri krste dieťaťa rodičia berú na seba povinnosť vychovávať ho vo viere, aby potom zachovávalo Božie prikázania a milovalo Pána Boha a svojho blížneho. Krstní rodičia majú byť ochotní pomáhať rodičom plniť túto povinnosť. Dieťa sa poznačí znakom kríža na čele kňazom, rodičmi aj krstnými rodičmi.

Ad 2. Nasleduje bohoslužba slova – biblické čítania a homília (kázeň). Potom spoločné modlitby (prosby), exorcizmus a predkrstné pomazanie (kňaz sa s vystretými rukami modlí nad dieťaťom).

Ad 3. V rámci samotnej slávnosti krstu sa požehná voda, ktorou kňaz bude krstiť dieťa. Nakoľko rodičia a krstní rodičia berú na seba úlohu chrániť dieťa pred hriechom v duchu viery, zriekajú sa hriechu a vyznajú vieru v Ježiša Krista, ako v neho verí Cirkev. V tejto viere sa potom udeľuje deťom krst.

Kňaz krstí dieťa slovami: „M., ja ťa krstím v mene Otca i Syna i Ducha svätého.“ 

Ad 4. Po obrade nasleduje pomazanie dieťaťa krizmou spásy ako znak toho, že Boh ho oslobodil od hriechu, znovuzrodil z Ducha Svätého, začlenil medzi svoj ľud a tak mal večný život.

Potom nasleduje odovzdanie bieleho rúcha – krstnej košieľky. Pokrstené dieťa sa stalo novým stvorením a „oblieklo sa v Krista“. Krstná košieľka je znakom tejto hodnosti. Symbolicky sa na dieťa položí biela košieľka, podľa tradície ozdobená obrázkom, či údajmi dieťaťa. Iná farba košieľky sa nepripúšťa.

Následne sa zažne krstná sviečka od veľkonočnej sviece a podá sa rodičom alebo krstným rodičom so slovami, aby dbali o to, aby ich dieťa kráčalo vždy vo svetle Kristovom ako dieťa svetla a vytrvalo vo viere až do konca. Biele krstné košieľky a horiace krstové sviečky symbolizujú neviditeľnú, duchovnú realitu prechodu z tmy sveta do žiarivého sveta Cirkvi.

Ad 5. V rámci záverečných obradov po modlitbe Pána (Otče náš) je zahrnutá aj krásna modlitba rodičov (obetovanie dieťaťa nebeskému Otcovi) za svoje dieťa:

„Bože, žehnaj naše dieťa, aby jeho život bol tebe na slávu, jemu na spásu, nám na radosť a svetu na osoh.“

Nasleduje požehnanie a po požehnaní sa môže ísť v mene Božom oslavovať 😊.

Pozn. Odporúčam odložiť si krstnú košieľku i sviečku. Sviečku bude dieťa potrebovať k prvému sv. prijímaniu. 


Zanechajte mi odkaz